అదిక వేడి తగ్గుటకు Decrease body heat

అదిక వేడి తగ్గుటకు Decrease body heat

1) బాదాం జిగురు ప్రతి రొజు రాత్రి 1 స్పూన్ 1 గ్లాస్ నీటిలొ వెసి తెల్లవారి త్రాగితె, మీ శరిరంలొ వుండె అదిక వేడి తగ్గుతుంది.

2) రోజు 1 స్పూన్ సభ్జా గింజలను నిటిలొ అర్దగంట నానవెసి ప్రతి రొజు తిసుకొవడం వల్ల అధిక వెడి తగ్గుతుంది.

3)  ఉసిరికాయ చూర్నం రొజు ఒక స్పూన్ 2 పూటలా నీటిలొ తిసుకొన్నా అదిక వెడి తగ్గుతుంది.

4)  భూచక్ర గడ్డ అని ఆయుర్వెద శాప్ లొ దొరుకును దీన్ని రొజు ఒక స్పూన్ నిటిలొ తిసుకొవడం వల్ల అదిక వేడి తగ్గుతుంది.

5)  కీరాదొస రొజు  తినడం వల్ల శరిరానికి చలువ చెస్తుంది

6) పచ్చ కర్పురం ప్రతి రొజు అర్ద బటాని అంత లెదా కందిగింజ పరిమాణం తిసుకొంటె అదిక వెడి తగ్గుతుంది

7) శతావరి రొజు ఒక స్పూన్ తిసుకొవడం వల్ల అదిక ఉస్ణొగ్రత తగ్గిపొవును.

8)  పెసరపప్పును ఉడికించి రొజు ఒక గ్లాస్ తిసుకొవడంవల్ల అదిక వేడి తగ్గించ వచ్చును.

9)  అలొవెరా జూస్ రొజు 20 నుంచి 30 ml తిసుకొవడం వల్ల అదిక వెడి తగ్గుతుంది.

10) రోజూ2,3 సార్లు తీయటి మజ్జిగ త్రాగుతుంటే  శరిరంలొ అధిక వేడి తగ్గిపొతుంది.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *